Gebruiksvoorwaarden


Dit is versie 2 van de gebruikersvoorwaarden van datum 19-04-2018.

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van #HRTech Review. Eventuele (algemene) voorwaarden van gebruiker(s) van ons platform zijn niet van toepassing op de dienstverlening van #HRTech Review, tenzij dit schriftelijk, anders is overeengekomen. Heb je vragen over de voorwaarden? Dan geven wij antwoord! Mail ons via info@hrtechreview.nl

Door deze website op een of andere manier te gebruiken, ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden aandachtig door. Als je deze voorwaarden niet accepteert, mag je deze site niet gebruiken.

 1. Producten en diensten

  #HRTech Review verbindt ‘experts’ en ‘gebruikers’ van #HRTech door middel van het publiceren van reviews over #HRTech. Houd er rekening mee dat alle reviews op deze site, inclusief eventuele aanbevelingen, van producten van derden, diensten of verkopers, de meningen zijn van de experts van die producten, diensten of verkopers en niet die van #HRTech Review zelf.

  • De ‘experts’ zijn onafhankelijk, dus geen medewerkers van #HRTech leveranciers. Het kunnen interne experts zijn die werken bij gebruikers van #HRTech of consultants, freelancers, projectmanagers die de #HRTech bij de gebruikers implementeren of onderhouden.
  • De ‘gebruikers’ zijn organisaties die #HRTech binnen hun organisatie inzetten voor eigen werkers.

  Vertrouwde inhoud opbouwen

  Wij valideren alle reviews om frauduleuze recensies te voorkomen en de kwaliteit van de recensie hoog te houden. Wij valideren middels een controle op de ervaring van die experts uit door de experts zelf opgegeven, openbare bronnen, zoals LinkedIn. #HRTech Review geeft geen garanties over de juistheid van de reviews, omdat we geen garantie kunnen geven op de juistheid van die openbare bronnen.

 2. Disclaimer

  Ondanks de uiterste zorg die is besteed aan de juistheid van de informatie vanuit #HRTech Review kunnen onjuistheden, onvolledigheden en technische storingen niet worden uitgesloten. Het grootste gedeelte van de getoonde informatie wordt door gebruikers zelf op #HRTech Review geplaatst.

  Vanuit #HRTech Review hebben wij hebben geen invloed op de getoonde informatie. In die voorkomende gevallen accepteren wij geen aansprakelijkheid voor de eventueel geleden (in)directe, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie, behalve op het moment dat er sprake is van opzet of grove schuld vanuit onze kant.

  Vanuit #HRTech Review behouden wij het recht om, zonder voorafgaande melding, wijzigingen aan te brengen in het #HRTech Review platform. Hierbij kan #HRTech Review ook offline zijn. We bieden geen garanties over het al dan niet beschikbaar zijn van de dienst. Daarbij zijn jouw feedback en suggesties zeer welkom via info@hrtechreview.nl.

  Vanuit #HRTech Review behouden wij het recht om, met voorafgaande melding aan alle gebruikers, wijzigingen aan te brengen in deze gebruikersvoorwaarden.

  Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van #HRTech Review worden verkregen, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam).

 3. Jouw account

  Om de dienst te gebruiken, moet je met een account inschrijven bij #HRTech Review en bepaalde informatie over jezelf verstrekken zoals gevraagd op de site. Je verklaart en garandeert dat;

  • alle vereiste inschrijfinformatie die je verstrekt waar en juist is en;
  • je dient de juistheid van deze informatie bij te houden en;
  • je geeft toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen.

  Het is verboden je gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor misbruik. Bij misbruik kan je ons op de hoogte stellen via info@hrtechreview.nl. Wij hebben het recht doeltreffende en passende maatregelen te nemen in geval van misbruik.

 4. Gebruikerscontent en privacy

  Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de #HRTech Review gepubliceerde gegevens. Je garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar zijn en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is.

  Bij het gebruiken van de dienst, geef je toestemming dat je gegevens op de website gepubliceerd worden. Wij bepalen hoe en waar de informatie wordt getoond, daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.

  De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de #HRTech Review worden geplaatst:

  • materiaal dat in strijd is met de wet, regelgeving of deze voorwaarden;
  • materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
  • materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van #HRTech Review of derden worden geschonden;
  • materiaal dat naar de mening van #HRTech Review in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
  • materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
  • materiaal dat schade kan veroorzaken aan de systemen van #HRTech Review en van derden, waaronder begrepen opdrachtgevers.

  Bovenstaande zal uitgevoerd kunnen worden als de bedoelde informatie bijvoorbeeld onjuist of onbetrouwbaar is, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig is jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de gebruiker op schadevergoeding. Dit kan ook uitgevoerd worden naar aanleiding van een klacht van een derde.

 5. #HRTech Review

  Eigendom

  De dienst #HRTech Review , de bijbehorende software en alle door #HRTech Review gepubliceerde informatie en afbeeldingen, zijn het intellectueel eigendom van #HRTech Review . Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder expliciete toestemming van #HRTech Review , behalve in gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

  Als gebruiker garandeer je dat de door jou op #HRTech Review geplaatste informatie geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en dat je bevoegd bent om deze gegevens te mogen publiceren. Je vrijwaart #HRTech Review voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door jou geplaatste informatie op #HRTech Review.

  #HRTech Review verkrijgt op de door jou geplaatste informatie een ongelimiteerd, niet exclusief gebruiksrecht, waarbij #HRTech Review de informatie kan gebruiken voor haar dienstverlening en ter promotie van haar dienstverlening. Dit recht bestaat ook nadat je geen gebruik meer maakt van de diensten van #HRTech Review .

  Gebruikersondersteuning

  De gebruikersondersteuning voor de producten en diensten van #HRTech Review verloopt via de website en via e-mail (info@hrtechreview.nl). Wij doen onze uiterste best om vragen en problemen binnen 24 uur op te lossen en proberen binnen 24 uur inhoudelijke terugkoppeling geven.

  Feedback

  Als je een klacht of geschil hebt over deze overeenkomst of over de producten en diensten van #HRTech Review , stuur dan een e-mail naar info@hrtechreview.nl. Dit geldt ook voor klachten waarbij je van mening bent dat een andere gebruiker (in welke rol ook) niet volgens deze voorwaarden handelt en/ of op enige wijze inbreuk maakt op de wet. Binnen 2 werkdagen ontvang je een reactie.

 6. Slotbepalingen

  #HRTech Review heeft als doel om (mogelijke) gebruikers en experts op het gebied van #HRTech met elkaar te verbinden. Organisaties die #HRTech Review gebruiken vanuit een andere rol dan (mogelijke) gebruiker of expert kunnen worden uitgesloten van de dienstverlening van #HRTech Review.

  Deze gebruikersvoorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Haarlem.

  #HRTech Review is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortkomend uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.